Số tiền quyn gp chuyến chia sẽ tnh thương ma chay 2008
             
Qu anh chị đng gp USD EURO Pund ( tiền Anh ) CAD AUD Đồng VN
             
             
1.- Ẩn danh 500          
2.- Ẩn danh ( 45 + 30 ) 75          
3.- Love 50          
4.- Chị My Trần 40          
5.- Chị Anh Đo 100          
6.- AC Ch Cuội - chị Hằng 100          
7.- Ẩn danh 50          
8.- Ẩn danh 100          
9.- Ẩn danh 500          
10.- Xin Vng 50          
11.- n Nhn - Phan T Hồng Vn 100          
12.- Anh Ln Nắng Ấm 100          
13.- Anh Minh Hải 100          
14.- Chị Mu o Xanh 100          
15.- AC Nguyễn H 100          
16.- Chị Tnh Đời Bơ Vơ 100          
17.- C B T ( 100 + 100 ) 200          
18.- Ẩn danh 200          
19.- Ẩn danh 200          
20.- Anh Bnh Hằng Sống 100          
21.- Anh Rocky 50          
22.- Ẩn danh 200          
23.- Tha Thứ ( Minh Hải ) 200          
24.- Ẩn danh 272          
25. Anh Nha Trang Si Gn 100          
26. ChỊ Hằng Phạm 200          
27.- Anh Paul Hynh 30          
28.- Ẩn danh 113          
29.- Chị Tnh Sầu 80 = 50        
30.- Chị Hong Hn Đ lạt 90   50 Pund được 90 USD      
31.- Ẩn danh       50    
             
             
Nhận tại Việt Nam            
32.- Anh Thanh Lương         100  
33.- Anh Ngọc Bảo Korea           100 USD = 1.500.000
34.- Anh Nguyễn Xun Bnh           100 USD = 1.500.000
35.- Anh Tấn Long           1,000,000
36.- Anh Văn Quang           200,000
36.- Giữ Gn Con Cha ơi           200,000
37.- Ẩn danh           600,000
38.- Chị Tuyết Nhi           300,000
39.- Anh Trang Hong           1,500,000
40.- Chị Lệ Thủy           2,000,000
41.- Chị Phale           2,000,000
42.- Anh Nho Nam Quan           2,000,000
             
Tổng cộng 4200     50 100 12,800,000
             
             
             
Tổng số tiền THU được : 4.200 USD
50 CAD
100 AUD
12.800.000 đồng VN