KINH CẦU ÔNG THÁNH GIUSE

Cần HAI người đọc :
* NGƯỜI ĐỌC 1:
Xin Chúa thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa Kitô thương xót chúng con .
Xin Chúa thương xót chúng con .
* Thưa : Xin Chúa thương xót chúng con .
Chúa Kitô nghe cho chúng con .
* Thưa : Chúa Kitô nhận lời chúng con .

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời .
* Thưa : Thương Xót Chúng Con

Rất Thánh Đức Bà Maria .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Davit .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ Tông .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse là Dấng Đồng Trinh gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse là Cha nuôi Con Đức Chúa Trời .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse hằng lo lắng che chở cho Đức Chúa Giêsu liên .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse trọn tốt trọn lành .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse cực thanh cực tịnh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse cực khôn cực ngoan .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse là Đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
* NGƯỜI ĐỌC 2:
Ông Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó khăn .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thợ phải soi .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse an ủi kẻ gian nan khốn khó
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse làm cho kẻ bịnh tật được cậy trông
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse các ma quỉ kinh khiếp .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .
Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và Hội Thánh .
* Thưa : Cầu cho Chúng Con .

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa tha tội chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa nhậm lời chúng con .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế .
* Thưa : Chúa thương xót chúng con .

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa .
Cùng cai quản gia nghiệp Chúa .

LỜI NGUYỆN :
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng
đã chọn lấy Ông Thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời .
Chúng con kính chuộng Ông Thánh Giuse là quan thầy
phù hộ cho chúng con ở dưới đất
thì xin Chúa con ban cho chúng con được đáng ăn mày
quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên Trời . AMEN .