<HTML> <HEAD> <HEAD> <TITLE>Kinh Cu Chu Nn </TITLE> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> </HEAD> <BODY BACKGROUND="bgpurple.jpg"> <BR> <BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE> <FONT SIZE ="6" COLOR="#FF99FF""> <B>Kinh CU CHU NN</B><BR> <BR> </FONT> <FONT SIZE ="4" COLOR="FFCCFF"> (c trong Cha Nht Knh Lng Thng Xt ca Thin Cha , <BR> Th Su Ma Chay & mi ngy trong Tun Thnh ) <BR><BR> <IMG SRC = "dmsaubi1.jpg"> <BR><BR> <FONT SIZE ="5" COLOR="RED"> Cn <B>BA </B>ngi c : </FONT> </BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> <BLOCKQUOTE> <IMG SRC = "ball-red.gif"> <B><U> NGI C 1</U>: </B> </BLOCKQUOTE> <BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE> Xin Cha thng xt Chng con.<BR> * Tha: Xin Cha thng xt chng con.<BR><BR> Xin Cha Kit thng xt chng.<BR> * Tha: Xin Cha Kit thng xt chng con.<BR><BR> Xin Cha thng xt chng con.<BR> * Tha: Xin Cha thng xt chng con.<BR><BR> Cha Kit nghe cho chng con.<BR> * Tha: Cha Kit nhn li chng con.<BR><BR> c Cha Cha ng trn tri l c Cha Tri tht.<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> c Cha Con Chuc Ti Cu Th l c Cha Tri tht.<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> c Cha Thnh Thn l c Cha Tri tht.<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Ba Ngi cing l mt c Cha Tri.<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu thng ht ngi th .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu xung th lm ngi .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu ba mi nm cng c M .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu ba nm ging dy nc Giudu .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu cu k lit k khn .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu cho Thnh Lagiar cht bn ngy sng li .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu thng Giuda lm mi cho qun d bt .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu qun Giudu ra rc mng ht .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu thng thnh Girusalem nc mt chy ra .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu ra chn cho cc y t .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu truyn php Thnh Th nui ly linh hn chng ti .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu vo vn Gitsimani m nguyn cng c Cha Cha .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu lo bun v thng ht ngi th .<BR> * Tha: Thng xt chng con.<BR><BR> Cha Gisu m hi mu chy ra nh xung t .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu ra rc qun d ph mnh cho n . <BR> * Tha: Thng xt chng con . <BR><BR> Cha Gisu cho qun y buc tri mnh .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu cc y t b trn ra ht .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu thnh Phr mt m chi ba ln .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu soi lng thnh Phr n nn khc lc .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu chu v trc mt thin h .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu chu v co gian .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu thy c mng rng ng phi git .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu thu m chu nhng khn nn .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu qun d np cho quan Philat i xt .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu Philat np cho vua Erode .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu Erode ch rng di dt . <BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> <BR><BR> </BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> <BLOCKQUOTE> <IMG SRC = "ball-red.gif"> <B><U>NGI C 2</U>: </B> </BLOCKQUOTE> <BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE> Cha Gisu qun Giudu ght hn thng d l Baraba .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu chu n nh nt c v mnh .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu chu nhng gai nhn thu vo u .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu qun d qu nho cho xu h .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu Philat em ra cho dn thy m thng .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu qun Giudu ku xin ng anh vc Thnh Gi .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu Philat ph cho qun d em i git .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu chu vc Thnh Gi nng lm .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu chu ng anh chn tay vo Thnh Gi .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu chu nn cng hai k gian d .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu xin c Cha Cha tha ti cho k lm khn mnh .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu chu cc quan ly ht o chia nhau .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu cn trn Thnh Gi chu thin h nho ci .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu tha ti cho mt k trm phi dng anh cng .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu tri c M cho ng thnh Gioan .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu ph ng Thnh Gioan cho c M .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu na ngy ct sng mt tri ti ht thin h .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu than th cng c Cha Cha .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu phn rng kht nc .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu phn rng on , y l ht vic chuc ti cho thin h.<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu rng : Con ph linh hn tay c Cha Cha . <BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu chy ht mu mnh ra .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu chu cht v ti thin h .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu xung ngc t tng yn i cc thnh .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu thin su a thm .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu quan tng qun xng ra l Con c Cha Tri .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu qun d m mnh mu cng nc chy ra .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu y t tng trong hang .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu ngy th ba sng li em cc Thnh ln .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu sng li trc ht i ving c M .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu cho thnh Tma xem nm du mnh .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu truyn cho thnh Phr cai Hi Thnh .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu phn cc y t i khp th ging o .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu trc mt thin h ln tri .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR><BR> Cha Gisu ht i li xung phn xt .<BR> * Tha: Thng xt chng con .<BR> </BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> <BR><BR> <BLOCKQUOTE> <IMG SRC = "ball-red.gif"> <B><U>NGI C 3</U>: </B> </BLOCKQUOTE> <BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE> Cha Gisu hng c lng lnh.<BR> * Tha: Tha ti chng con.<BR><BR> Ko gp s tai s d.<BR> * Tha: Cha Gisu cha chng con.<BR><BR> Ko mt ngh)a cng c Cha Gisu.<BR> * Tha: Cha Gisu cha chng con.<BR><BR> Ko phm ti nghe ma qu cm d.<BR> * Tha: Cha Gisu cha chng con.<BR><BR> Ko chi o c Cha Gisu.<BR> * Tha: Cha Gisu cha chng con.<BR><BR> Ko sa ho ngc chng c cng c Cha Gisu chuc cho .<BR> * Tha: Cha Gisu cha chng con.<BR><BR> Chng con l k c ti.<BR> * Tha: Cu Cha Gisu nghe chng con.<BR><BR> Cha Gisu cho chng con n nn ti cha mi s d.<BR> * Tha: Cu Cha Gisu nghe chng con.<BR><BR> Cha Gisu cho chng con knh mn trn ht mi s .<BR> * Tha: Cu Cha Gisu nghe chng con.<BR><BR> Cha Gisu cho chng con cy trng v chuc ti chng con.<BR> * Tha: Cu Cha Gisu nghe chng con.<BR><BR> Cha Gisu m lng thin h knh th cho nn .<BR> * Tha: Cu Cha Gisu nghe chng con.<BR><BR> Cha Gisu cho cc nc tin o cho bn cng ngy cng thnh.<BR> * Tha: Cu Cha Gisu nghe chng con.<BR><BR> Cha Gisu cho linh hn chng con khi mong la xc khi tay ma qu.<BR> * Tha: Cu Cha Gisu nghe chng con.<BR><BR> Cha Gisu cho chng con c phn phc trn tri.<BR> * Tha: Cu Cha Gisu nghe chng con.<BR><BR> Cha Gisu chuc ti cu th .<BR> * Tha: Tha ti chng con .<BR><BR> Cha Gisu chuc ti cu th .<BR> * Tha: Nghe cho chng con .<BR><BR> Cha Gisu chuc ti cu th .<BR> * Tha: Thng xt chng con . <BR><BR> <B><U>LI NGUYN</U>:</B><BR><BR> Chng con l vt mn m c lng ly c Cha Gisu cc cao cc trng . Chng con nh n nhng s thng kh c Cha Gisu, xa chu ba mi ba nm v chng con, th trong lng thm thit au n, no c khi no tr ngh)a c Cha Gisu cho nn . Thu xa, khi c Cha Gisu chu nn, th tri t ng a , ni non l v ra tan tc nh thng Cha sinh nn mun vt, phng chi chng con m chng thng Cha C th sao? y Mu Thnh Cha chy ra ht v qun d l chng con, m con thy Cha thng dng y, chng c khi ng nc mt chy ra n nn ti li, v phm cng c Cha Cha . y tht bi ti chng con cho nn c Cha Gisu xung th liu mnh chu ng anh chu cht lm vy . Chng con hng knh mn c Cha Gisu m tch nm Du Thnh trong lng . Ly Du Thnh chn t; ly Du Thnh chn hu; ly Du Thnh tay t, ly Du Thnh tay hu, ly Du Thnh cnh nng long c Cha Gisu . Amen . <BR><BR><BR><BR> </FONT> </BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> </H3> <HR> </FONT> <!-- ====== khi save nho*' cho.n encoding UNICODE ====== --> </BODY> </HTML>